De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://www.plazatheater.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangebonden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacy beleid.


Gebruik
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Plaza Fit & Healthclub met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Plaza Fit & Healthclub niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Plaza Fit & Healthclub garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afnamen van een van de producten/diensten van Plaza Fit & Healthclub via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Plaza Fit & Healthclub wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Plaza Fit & Healthclub links naar de websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Plaza Fit & Healthclub worden aanbevolen. Plaza Fit & Healthclub aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijk links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Plaza Fit & Healthclub niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Plaza Fit & Healthclub behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plaza Fit & Healthclub of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Plaza Fit & Healthclub behoudt zich het ercht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer